Ana Pinto ép. Grosber
41, Fonctionnaire, Ettelbréck
Ana Pinto ép. Grosber
- Mamm vun 2 Kanner
- Fonctionnaire
- Member vun der "Commission scolaire" an der "association des parent d'élèves"
- Member am "Comité permanent à l'égalité des chances"

Als Mamm fennt d’Ana Pinto et ganz wichteg d’Liewensqualitéit vun de Kanner an den  Elteren an eiser Gemeng ze verbesseren, d.h. eng top Kannerbetreiung, eng modern Schoul, en erschwengleschen Wunnengsraum, en Bummelbus fir Ettelbréck, déi bescht méiglech Sécherheet asw.

Eis Stad soll mat enger villfälteger Geschäftswelt, mat hirer interessanter Geschicht an Kultur nach méi attraktiv ginn an esou positiv an de Käpp vun de Leit bleiwen. Ettelbréck soll nach méi Loscht maachen…