Eis CSV Kandidatinnen a Kandidatelëscht fir d’Gemengewalen 2023

Eis CSV Ettelbréck-Waarken Ekipp fir d‘Gemengewalen 2023
Op der AG vun eiser Sektioun gouf eis Lëscht ugeholl.
Mat 6 Fraen a 7 Männer an enger Altersmoyenne vun 42 sinn mir bereet. #TeamEttelbréckWaarken
An den nächsten Wochen stëlle mir iech eis Kandidaten a Kandidatinnen individuell vir. Stay tuned👀
Fir een séchert Mateneen fir Jiddereen.
No um Bierger – No un de Léisungen 👊🏽
____________________________________________
🇫🇷 Notre liste de candidats CSV Ettelbruck-Warken pour les élections communales 2023
Lors de notre assemblée générale de section, notre liste a été acceptée. Avec 6 femmes, 7 hommes et une moyenne d’âge de 42 ans, nous sommes prêts.
Dans les semaines à venir, nous vous présenterons individuellement nos candidates et candidats.
Une cohabitation sûre pour tout le monde
Proche des citoyens – proche des solutions
____________________________________________
🇬🇧 Our CSV Ettelbruck-Warken list of candidates for the municipal elections 2023
At our section general meeting our list was adopted. With 6 women, 7 men and an average age of 42, we are ready to
In the next few weeks we will introduce our candidates to you individually.
A safe coexistence for everyone
Close to the citizens – close to the solutions
____________________________________________
🇵🇹 A nossa lista CSV Ettelbrück-Warken de candidatos para as eleições municipais de 2023
Na reunião geral da nossa secção foi adoptada a nossa lista. Com 6 mulheres, 7 homens e uma idade média de 42 anos, estamos prontos para
Nas próximas semanas, apresentar-lhe-emos os nossos candidatos individualmente.
Uma coexistência segura para todos
Perto dos cidadãos – perto das soluções
____________________________________________
🇩🇪 Unsere CSV Ettelbrück-Warken Kandidatinnen und Kandidatenliste für die Gemeindewahlen 2023
Auf unserer Generalversammlung der Sektion wurde unsere Liste angenommen. Mit 6 Frauen, 7 Männer und einem Altersdurchschnitt von 42 sind wir bereit
In den nächsten Wochen stellen wir euch unsere Kandidatinnen und Kandidaten einzeln vor.
Ein sicheres Miteinander für Jedermann
Nah am Bürger – nah an den Lösungen

 

 

Dos Santos Andrade Jailza : 39 Joer – Éducatrice graduée
Dr. Kalweit Renate : 58 Joer – Gynécologue
Koks Vincent: 25 Joer – Éducateur diplômé a Student « Assistant social »
Lutgen Charel : 28 Joer – Éducateur gradué
Momper Julie : 28 Joer – Master an der Germanistik
Nicolay Pascal : 53 Joer (Schäffen) – Bibliothécaire-documentaliste gradué
Oliveira Monteiro Melanie : 32 Joer – Enseignante
Peiffer Tom : 28 Joer – Enseignant
Pinto-Grosber Ana : 47 Joer – Fonctionnaire
Rasqui Luc : 56 Joer (Gemengeconseiller) – Fonctionnaire
Renckens Lucien : 65 Joer – pensionéierte Fonctionnaire
Schaaf Jean-Paul: 57 Joer (Buergermeeschter an Députéierten) – Assistant social
Wagener Elisabeth : 34 Joer – Assistante sociale